Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.

Rechtspraak en politiek

Oproep aan onze volksvertegenwoordigers
Landelijke advertentie

26 mei 2008 – Hoogleraar Ton Derksen en opiniepeiler Maurice de Hond doen een oproep aan het parlement [onze Oproep: I II III IV, Maurice de Hond Persbericht] in een paginagrote advertentie die vandaag en morgen in een aantal landelijke dagbladen wordt geplaatst. Ondertekend door 21 vooraanstaande Nederlandse deskundigen!
Een initiatief van: www.geenonschuldigenvast.nl

# JUSTITIE in de media

Minister Ernst Hirsch Ballin

Tijdens een Kamerdebat in juli met Jan de Wit over de vernieuwing van het strafproces,

beweerde minister Hirsch Ballin:
Bij twijfel is het aan de verdediging om een deskundige in te schakelen en tegenrapport aan te vragen.
Zo'n deskundige voor de verdediging kan betaald worden uit de vergoeding voor de rechtsbijstand.

vroeg de webmuis van Lucia de B:
Komt er in de nieuwe regeling meer geld vrij voor de vergoedingen voor de rechtsbijstand dat u weet?
Zodat relatief duur buitenlands onderzoek mogelijk wordt bijvoorbeeld?
Of wordt dit een klasse-justitie waarin alleen de mensen met geld zulk onderzoek uit hun privé-middelen kunnen gaan betalen?

antwoordde Rik Janssen namens de SP fractie:
De regering is van plan om vanaf 2009 jaarlijks 50 miljoen euro te gaan bezuinigen op de rechtsbijstand. De SP en de Vereniging van Sociaal Advocaten Nederland maken hier ernstig bezwaar tegen omdat hiermee de toegang tot het recht wordt aangetast. De SP zal zowel in de Kamer als daarbuiten protesteren tegen deze voorgenomen bezuinigingen. De rechtsstaat mag niet ten prooi vallen aan het recht van de sterkste.

# Dr. C. (Kees) le Pair

# “Herziening strafzaken & deskundigen”

Antwoord op brief 9 juli 2008 van Ton Heerts
PvdA Tweede Kamerfractie, Den Haag

Nieuwegein, 20 juli 2008

Geachte heer Heerts,

Dank voor uw heldere brief. Ik ben blij met de richting die de PvdA-fractie kiest. Wellicht kunt u bij de behandeling van de zaak enkele details, die een wezenlijk gewichtige rol spelen, naar voren brengen?

  1. In ons rechtsysteem wordt bij hoger beroep een zaak door andere rechters opnieuw bekeken. Dat is ook het geval in laatste instantie, bij de Hoge Raad. Waarom zou de afweging van een verzoek tot herziening dan wel de verantwoordelijkheid van dezelfde personen moeten zijn? Dat past niet bij de overige logica.
  2. In het voorstel wordt de stem van leken, dat zijn voor de Minister niet-juristen, buiten de deur gehouden. Maar in een aantal spraakmakende gevallen, die in de afgelopen tijd het systeem in opspraak brachten, lag de fout niet in hoofdzaak bij de juridische behandeling. Er is een systeemfout. Juristen zijn niet competent bij technische aspecten van sommige cruciale bewijzen. Wij zagen blunders door inschakeling van ondeskundige 'deskundigen' en door verkeerd begrip van technische expertises. Juist als bewijsmiddelen uit de exacte wetenschappen een hoofdrol spelen, mag bèta inzicht niet buiten spel blijven. De instantie, die beslist over herziening van afgesloten rechtzaken, zou die competentie daarom uitdrukkelijk wel moeten hebben. Die zou dus niet alleen uit leken op het gebied van de exacte wetenschappen (juristen) mogen bestaan.
  3. Een euvel dat het voorstel ook niet adresseert, betreft de interne mobiliteit van functionarissen in de staande en zittende magistratuur. Regelmatig fungeren in het beoogde, onafhankelijke, hoger beroep personen, die al in eerdere instantie bij de zaak waren betrokken en die (mede-)verantwoordelijk waren voor het toen gevelde vonnis. Zij zijn inmiddels naar een hogere functie bevorderd. In feite vragen we hen op hun nieuwe post toe te geven, dat ze vroeger fouten hebben gemaakt. Dat is voor de meeste mensen te veel gevraagd. Niet alleen verdachten gaan dan aan twijfelen aan de onafhankelijkheid.
  4. Parallel aan de herzieningskwestie attaqueert de Minister de inschakeling van deskundigen via een AMvB. Hij denkt aan een vaste poel van gecertificeerde deskundigen. Dat verraadt volstrekte ondeskundigheid omtrent het bouwwerk en de werkwijze van de natuur-en technische wetenschappen. Bij gecompliceerde technische kwesties dient men ad hoc te zoeken naar echte deskundigen. Dat is niet een toevallige professor in de natuurkunde bij een specialistisch natuurkundig vraagstuk, of een bekend toxicoloog bij een digoxine kwestie, laat staan een amateur statisticus bij een probleem van geconditioneerde statistiek.

Deskundigheid is dynamisch. Het wisselt voortdurend tussen mensen en het verschuift. Het vinden van de goede deskundigen bij zaken die niet tot de routine behoren, is van cruciaal belang, als daar het leven en de vrijheid van een verdachte, die onschuldig dreigt te worden veroordeeld, van afhangt.
Een vast poel van geleerdheid was wat de 18e eeuwse encyclopedisten voor ogen stond. De geschiedenis van de wetenschap sedertdien heeft het belachelijke van die visie onomstotelijk aangetoond. Nog afgezien van het feit, dat echte goede natuurwetenschappers, die werken aan het front van onze kennis, zich niet zullen inlaten met cursussen forensische implicaties van hun vak. Daarvoor hebben ze gewoon de tijd niet. De beperkte poel zou niet veel meer zijn dan een vergaarbak van mensen, die het vak hebben verlaten en die in routine kwesties nog best een verstandig woordje kunnen meespreken. Zulke mensen zouden in gecompliceerde zaken buiten de rechtzaal gehouden moeten worden.

Hopend u en uw fractie met deze argumenten te hebben geholpen,
Met vriendelijke groet,

C. le Pair

Eerdere POLITIEKE BRIEVEN